ARTEMİS

Yalvarırım sana Artemis !
Geyikleri avlayan,
Lapiska Saçlı çocuğu Zeus'un,
Vahşi hayvanların sahibesi.
Mutluluk duy şimdi gözetmekten
Bu yiğit insanların şehrini
Lethaios'un girdaplı sularından,
Korumazsın çünkü barbar şehirlileri sen.
                           Anakreon , İ.Ö. 6. Yy. ortaları


Antik Dünya'da dini inançların ne kadar önemli olduğu bilinmektedir. Eski Yunanlılar'ın günlük yaşamlarında da dinin çok büyük bir önemi vardır.Artemis, antik Dünya'da uzun zaman tapılan, Kültü ve karakteri bölgelere göre bazı değişiklikler gösteren , ortak özellikleri dolayısıyla başka birçok tanrıçalarla birleştirilen bir tanrıçaya verilen isimdir. Artemis ismini alan tanrıçanın esas olarak iki büyük coğrafi mekanda , yani Yunanistan'da ve Anadolu'da görüldüğünü biliyoruz.

ANADOLU ARTEMİSİ ( Artemis Ephesia)

Antik çağda Anadolu tarihinde çok önemli yer tutan Ephesos şehrinin tanrıçası da Artemis adını alır. Fakat buradaki Tanrıçanın özelliklerini araştırdığımızda, Hellen tanrıçasıyla aynı ismi taşımasına rağmen, geleneği binlerce yıl geriye dayanan Anadolu tanrıçalarının karakteri çıkar karşımıza.

Efes Tanrıçası, Hellen Artemis’inin birçok özelliklerini taşısa da, esas olarak Asiatik Tanrıçaların devamı sayılabilir.(Kubaba, İştar, İsis gibi) Efes Tanrıçası, analık vasfının bariz bir şekilde ortaya çıkmasıyla Hellen Artemisinden ayrılır. Göğüslerinin çokluğundan dolayı ona “ Artemis Polymastos” (çok göğüslü Artemis) denir. Bu şekliyle bolluğu ve bereketi simgeler. Bu özeliğinden dolayı Kybele’yi hatırlatır.

ARTEMİS TAPINAĞI

Tapınağı iki ana  evrede ele almak gerekir.
1) MÖ 560 yılı civarında, ilk inşa çalışmaları büyük mermer dipteros (Arkaik Artemis Tapınağı, Yunan mimarisinin dönüm noktası) .       

2) MÖ 356 yılında, Arkaik tapınağın yıkılmasından sonra inşa edilen yeni bir tapınak. Artemis Tapınağı MS 3. yüzyılda deprem felaketleri ve Got kavimlerinin saldırılarıyla yok olmuştur. Kısmen tekrar inşa edilmiş, parçalanmadan önce MS 4. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmıştır. Devasa mermer bloklar yakınında yer alan Aziz John bazilikasını ayağa kaldırmak için kullanılmıştır.

 

 
 

Artemis Tapınağı

Artemis Desenimiz